Visie en Missie

foto visie

Visie

Wij vinden dat mensen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap recht hebben op een vorm van begeleid zelfstandig wonen in een beschermde omgeving, waar eigen normen en waarden worden gerespecteerd. Stichting Buitenhof biedt, naast een beschermde woonomgeving met professionele zorgverlening, ook dagbesteding en stageplaatsen.

Wij doen dit vanuit een protestants-christelijke levensvisie die geworteld is in de reformatie. Dit betekent dat we ons laten leiden door de Bijbel als Gods betrouwbare Woord. Daarin zijn de Tien Geboden en de samenvatting uit Matt. 22: 37-39 onze leefregels en leidraad.

Onze kernwaarden zijn:
• De liefde van God voor de mensen.
• Ieder mens is een uniek schepsel en beelddrager van God.
• De relatie tussen God, de mens en de schepping.
• In een wederzijdse relatie komen mensen tot hun recht.
• Geborgenheid, openheid, respect en vertrouwen.

foto visie 2-2

Missie

Allen die bij Stichting Buitenhof betrokken zijn - medewerker, vrijwilliger, bewoner en ouder/verzorger - herkennen zich in de volgende uitgangspunten:
• We gaan als bewoners, medewerkers en ouders in wederzijds vertrouwen met elkaar om.
• We zorgen ervoor dat de ander zich geborgen en veilig voelt.
• We doen dit op een open wijze, binnen de grenzen van privacy.
• We tonen respect voor de ander en zijn of haar mening.
• We onderschrijven en respecteren de woon- en leefregels en zullen die van harte in praktijk brengen.

Medewerkers
Alle medewerkers, inclusief externe zorgverleners, beheersen in hun handelen - eenieder binnen eigen mogelijkheden – de volgende competenties:
• Professionaliteit
• Verantwoordelijkheidsbesef
• Passie, betrokkenheid en betrouwbaarheid
• Creativiteit

Bewoners en hun ouders/verzorgers
De bewoners en hun ouders/verzorgers leveren – eenieder binnen eigen mogelijkheden – door een eigen inbreng en/of regie een waardevolle bijdrage aan het welbevinden van alle betrokkenen.