Bestuursinformatie

Woonproject Buitenhof

Bestuursinformatie: Stichting Buitenhof RSIN Fiscaal identificatienummer: 82 15 35 614 Postadres: Buitendams 498, 3371 BX Hardinxveld- Giessendam ANBI status per 1-1-2017

Bestuurders: Voorzitter: Kees van Houwelingen

Secretaris: Jan Wim van Genderen

Penningmeester: Alex Rietveld

Zorgcommissie en Algemeen bestuurslid: Ella Cornege

Algemeen bestuurslid: Diny Moret

Zorgcommissie zorginhoudelijk: Ella Cornege

Beloning bestuur

De bestuursfuncties zijn allen onbezoldigd. De bestuurskosten bestaan uit: Kantoorbehoeften, Verzekeringen en Bankkosten

Beleid en activiteiten

Voor het beleid verwijzen we naar het ondernemingsplan (klik hier)

Activiteiten

De stichting houdt zich bezighouden met de volgende activiteiten:

Het zonder winstoogmerk bieden en (doen) verlenen van zorg op maat, begeleiding en ondersteuning aan verstandelijk en/of meervoudig beperkten, met name in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, doch ook daarbuiten zodat zij op eigen wijze zoveel mogelijk duurzaam kunnen samenleven.

Het samenwerken met andere instellingen en/of natuurlijke personen, die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting;

Het faciliteren van voorzieningen voor de uitoefening van medische en maatschappelijke beroepen en medische- en maatschappelijke doeleinden;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

- Het coördineren van informele zorg rondom de bewoners van ‘Buitenhof’, in samenhang met de door de zorgaanbieder geboden professionele zorg. Dit houdt onder meer in dat de stichting verantwoordelijk is voor de aansturing van werkzaamheden van (veelal) vrijwilligers op het gebied van:

· * (zorg)ondersteunende taken;

· * facilitaire dienstverlening;

· * onderhoud; * organisatie en ondersteuning van de ouder- en bewonerscommissie.

- Op termijn gaat de stichting zich tevens bezighouden met de organisatie van dagbesteding en het bieden van stageplaatsen voor speciaal onderwijs.

 

Voor het jaarverslag van 2022 verwijzen wij naar de bijlagen (Klik hier)

Voor het financieel overzicht 2022 verwijzen we naar de bijlage (klik hier)

Voor het financieel overzicht 2021 verwijzen we naar de bijlage (klik hier)

Voor het financieeel overzicht 2020 verwijzen we naar de bijlage (klik hier)

Voor het jaarverslag van 2020 verwijzen wij naar de bijlagen (klik hier)

Voor het financieel overzicht 2019 verwijzen we naar de bijlage (Klik hier)

Voor het financieel overzicht 2018 verwijzen we naar de bijlage (klik hier)

Voor het jaarverslag over 2016 verwijzen we naar de bijlage (klik hier)

Voor het financieel overzicht 2017 verwijzen wij naar de bijlage ( klik hier)

Voor het financieel overzicht 2016 verwijzen wij naar de bijlage ( klik hier)

Voor het financieel overzicht 2015 verwijzen wij naar de bijlage ( klik hier)